• CAS编号
  • 中文/英文品名
  • 货号/编号
关于甄准 | 设为首页 | 加入收藏
产品分类>>更多
联系我们
 
CaroteNature当前位置:首 页 > 产品中心 > CaroteNature
品牌 货号 / 规格 CAS NO 品名 价格
CaroteNature ZCN-0135-5x1mg / 5x1mg 棕榈叶黄素 33120
CaroteNature ZCN-0135-1mg / 1mg 棕榈叶黄素 7360
CaroteNature ZCN-0126-5x1mg / 5x1mg 玉米黄素二棕榈酸酯 33120
CaroteNature ZCN-0126-1mg / 1mg 玉米黄素二棕榈酸酯 7360
CaroteNature ZCN-1017-5x1mg / 5x1mg 消旋虾青素单棕榈酸酯标准品 33120
CaroteNature ZCN-1017-1mg / 1mg 消旋虾青素单棕榈酸酯标准品 7360
CaroteNature ZCN-1016-5x1mg / 5x1mg 消旋虾青素二棕榈酸酯标准品 33120
CaroteNature ZCN-1016-1mg / 1mg 消旋虾青素二棕榈酸酯标准品 7360
CaroteNature ZCN-1013-5x1mg / 5x1mg β-阿朴-4’-胡萝卜醛标准品 33120
CaroteNature ZCN-1013-1mg / 1mg β-阿朴-4’-胡萝卜醛标准品 7360
CaroteNature ZCN-1010-5mg / 5mg 1109-11-1 β-阿朴胡萝卜酸乙酯标准品 2800
CaroteNature ZCN-1010-5x1mg / 5x1mg 1109-11-1 β-阿朴胡萝卜酸乙酯标准品 3600
CaroteNature ZCN-1010-1mg / 1mg 1109-11-1 β-阿朴胡萝卜酸乙酯标准品 800
CaroteNature ZCN-1007-5x1mg / 5x1mg 4,4’-Diapo-lycopenedioicacid 25920
CaroteNature ZCN-1007-1mg / 1mg 4,4’-Diapo-lycopenedioicacid 5760
CaroteNature ZCN-0562-5x1mg / 5x1mg β-胡萝卜酮 33120
CaroteNature ZCN-0562-1mg / 1mg β-胡萝卜酮 7360
CaroteNature ZCN-0538-5x1mg / 5x1mg 27876-94-4 藏红花酸|蕃紅[花]酸标准品 12640
CaroteNature ZCN-0538-1mg / 1mg 27876-94-4 藏红花酸|蕃紅[花]酸标准品 2800
CaroteNature ZCN-0536-5x1mg / 5x1mg 502-70-5 西红花醛 25920
CaroteNature ZCN-0536-1mg / 1mg 502-70-5 西红花醛 5760
CaroteNature ZCN-0533-5mg / 5mg 6983-79-5 降红木素/胭脂树橙标准品 2800
CaroteNature ZCN-0533-5x1mg / 5x1mg 6983-79-5 降红木素/胭脂树橙标准品 3600
CaroteNature ZCN-0533-1mg / 1mg 6983-79-5 降红木素/胭脂树橙标准品 800
CaroteNature ZCN-0532-5x1mg / 5x1mg 542-40-5 降红木素|降胭脂树橙标准品 25920
CaroteNature ZCN-0532-1mg / 1mg 542-40-5 降红木素|降胭脂树橙标准品 5760
CaroteNature ZCN-0524-5x1mg / 5x1mg 4,4’-Diapo-lycopenedial 25920
CaroteNature ZCN-0524-1mg / 1mg 4,4’-Diapo-lycopenedial 5760
CaroteNature ZCN-0499-5x1mg / 5x1mg 640-49-3 β-阿朴-10’-胡萝卜醛标准品 25920
CaroteNature ZCN-0499-1mg / 1mg 640-49-3 β-阿朴-10’-胡萝卜醛标准品 5760
CaroteNature ZCN-0483-5x1mg / 5x1mg 650-69-1 β-橙色素标准品 33120
CaroteNature ZCN-0483-1mg / 1mg 650-69-1 β-橙色素标准品 7360
CaroteNature ZCN-0482-5x1mg / 5x1mg 1107-26-2 β-阿朴-8’-胡萝卜醛标准品 12640
CaroteNature ZCN-0482-1mg / 1mg 1107-26-2 β-阿朴-8’-胡萝卜醛标准品 2800
CaroteNature ZCN-0466-5x1mg / 5x1mg 3604-90-8 柑橘皮类胡萝卜素标准品 25920
CaroteNature ZCN-0466-1mg / 1mg 3604-90-8 柑橘皮类胡萝卜素标准品 5760
CaroteNature ZCN-0428-5x1mg / 5x1mg 514-92-1 红酵母红素 25920
CaroteNature ZCN-0428-1mg / 1mg 514-92-1 红酵母红素 5760
CaroteNature ZCN-0424-5x1mg / 5x1mg 116-30-3 玫红黄质|紫松果黄素标准品 25920
CaroteNature ZCN-0424-1mg / 1mg 116-30-3 玫红黄质|紫松果黄素标准品 5760
CaroteNature ZCN-0413-5x1mg / 5x1mg 470-38-2 辣椒红素 38880
CaroteNature ZCN-0413-1mg / 1mg 470-38-2 辣椒红素 8640
CaroteNature ZCN-0406-5x1mg / 5x1mg 472-61-7 虾青素|3S.3’S-虾青素标准品 25920
CaroteNature ZCN-0406-1mg / 1mg 472-61-7 虾青素|3S.3’S-虾青素标准品 5760
CaroteNature ZCN-0403-5mg / 5mg 消旋虾青素标准品 9760
CaroteNature ZCN-0403-5x1mg / 5x1mg 消旋虾青素标准品 12640
CaroteNature ZCN-0403-1mg / 1mg 消旋虾青素标准品 2800
CaroteNature ZCN-0400.1-5x1mg / 5x1mg 四脱氢虾青素标准品 38880
CaroteNature ZCN-0400.1-1mg / 1mg 四脱氢虾青素标准品 8640
CaroteNature ZCN-0398-5x1mg / 5x1mg 514-76-1 虾红素 12640
 
155 条信息 | 1-4页 | 首页 上一页 下一页 尾页 转到: